Accredit : TPA Calibration

Accredit : TPA Calibration
Accredit : TPA Calibration
บริการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัด ได้รับการรับรองความสามารถ ห้องปฏิบัติการทดสอบ / สอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

Scope of Accreditation for Calibration
Accredit : TPA Calibration
Accredit : TPA Calibration
บริการสอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัด ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

Scope of Accreditation for Calibration

Contact Us

Tel : 0-2717-3000 # 82
E-mail : [email protected]
Line Official :
@TPACAL
Office Time : Monday-Friday, 8:00 – 17:00

TPA Google MAP